سی و یک اسفند

زندگی پزشکی فوتبال اعتیاد تکنولوژی

 
ازدفتر خاطرات يک صدای بچگانه
ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۳  

 

غفلت نکردم.انتخاب کردم

توانم تحليل رفت.دوست دارم بايستم وببينم ،چطورحقيقت محض با کثافت اميخته می شود ومن يک ناظر ساکتم.دوست دارم ببينم چطور ذهن تحليل می رود و منطقی در کار نيست.......................... من سعی کردم مثل پمپ بنزين نفس بکشم ولی نشد..................

اصلآ بهش نمياد اين حرفها........

..........................................................................................

اين راهم بگذاريد به حساب خراب رفيقيهای ما و سيامکچون دومين جشنواره داستانهای کوتاه مشهد هيچ ربطی به من ندارد و فقط محض خراب رفيقی لينکيتيدمشهرچند اسمش را هم درست ننوشتم

'>